دوره آموزشی تک درس با موضوع «تکنیک های تاب آوری در خانواده»

تاب آوري ظرفیتی براي مقاومت در برابر استرس و فاجعه است. روانشناسان همیشه سعی کرده اند که این قابلیت انسان را براي سازگاري و غلبه بر خطرو سختی ها افزایش دهند. افراد و جوامع می توانند حتی پس از مصیبت هاي ویرانگر به بازسازي زندگی خود بپردازند. تاب آور بودن به این معنا نیست که از این طریق بتوانید زندگی بدون تجربه استرس و درد را داشته باشید. مردم پس از گرفتار شدن در مشکلات و از دست دادن ها به احساس غم، اندوه و طیف وسیعی از احساسات دیگرمی رسند. مسیر دستیابی به انعطاف پذیري از طریق کار و توجه بر روي اثرات استرس و وقایع دردناك ایجاد میشود.
ارتقاء تاب آوري منجر به رشد افراد در به دست آوردن تفکر و مهارت هاي خود مدیریتی بهتر و دانش بیشتر می شود. همچنین تاب آوري با روابط حمایتی والدین، همسالان و دیگران و همچنین با باورهاي فرهنگی و سنتی به افراد براي مقابله با ضربه هاي غیر قابل اجتناب زندگی کمک تاب آوري در انواع رفتار ها، افکار و اعمال می تواند آموخته شود.
هنگامی که فاجعه از سر بگذرد و نیازهاي اولیه انسانی تأمین گردد، آن گاه تاب آوري احتمال ظهور می یابد. مهم ترین نتیجه کاربردي برآمده از دل پژوهش هاي تاب آوري، این است که می توانیم توانمندي افراد را ارتقاء دهیم بگونه اي که آنها به احساس هویت و کارآمدي، توانایی تصمیم گیري، هدف گذاري و باور به آینده دست یابند و از این راه بتوانند نیازهاي اولیه انسانی خود براي مهربانی، رابطه با دیگران، چالش، قدرت و معنا داري را در شرایط طاقت فرسا بعنوان کانون توجه هر گونه مداخلات پیشگیرانه، آموزشی و رشد فردي قرار دهند.

شیوه برگزاری:
1) شیوه برگزاری دوره به صورت  مجازی(آنلاین) و حضوری(محدود) می باشد و به شرکت کنندگان، گواهی رسمی از سوی پژوهشکده زن و خانواده اعطاء خواهد شد.
2) هزینه این دوره برای ثبت نام آزاد : 100هزار تومان ؛ و برای برای طلاب با تخفیف 70هزار تومان می باشند،
3) هزینه صدور و ارسال گواهینامه شرکت در کارگاه : 25 هزار تومان
4) در صورت عدم موفقیت در ثبت نام با شماره 02532144618 تماس حاصل فرمائید.
5) جهت دریافت لینک عضویت کانال ایتای اطلاع رسانی دوره « تکنیک های تاب آوری در خانواده » به ادمین( https://eitaa.com/amozeshwrc) در پیام رسان ایتا به شماره 09011067477  پیام دهید.

زمان ثبت نام:
5 الی11 دیماه

زمان برگزاری دوره: یکشنبه 12 و 19 دیماه 1400

به شرکت کنندگان در این دوره گواهی معتبر از سوی پژوهشکده زن و خانواده اعطا خواهد شد.