گزارش علمی کرسی ترویجی عدالت جنسیتی

امروزه واژه‌ی عدالت جنسیتی در اسناد حقوقی و غیر حقوقی زنان، در حوزه ملی و در حوزه بین المللی، از طرف افراد متفاوت و با پایگاه‌های فکری متفاوت، به کار گرفته می‌شود. اما صرف ‌نظر از به کارگیری این واژه در متون و اسناد بالادستی داخل کشور، این واژه در کشورهای غربی و در متون بین المللی دارای تبار و تاریخچه‌ی خاص خودش است؛ بدین معنا که در واقع یک تغییر مفهومی از واژه برابری جنسیتی به عدالت جنسیتی شکل گرفته است. علت این تغییر مفهومی این است که طرفداران این واژه و فمینیست‌ها معتقد هستند که برابری جنسیتی و ایجاد برابری در فرصت‌ها، راهکار مناسب و بسنده‌ای برای تحقق برابری کامل بین زنان و مردان و در واقع حل مسائل و مشکلات زنان نیست؛ به همین خاطر واژه‌ی عدالت جنسیتی را مطرح کردند که به معنای دادن امتیازات ویژه و بیشتر به زنان برای تحقق آن برابری است.

“امکان سنجی عدالت جنسیتی” و این‌که آیا اساساً عدالت جنسیتی ای که در ادبیات بین الملل و از سوی فمینیست‌ها به کار برده می‌شود، از پشتوانه‌ی علمی و نظری در ادبیات رایج علمی برخوردار است؛ موضوعی است که پژوهشکده زن و خانواده در قالب کرسی علمی ترویجی به نقد و بررسی آن پرداخته است.
خانم دکتر علاسوند، عضو هیات علمی پژوهشکده زن و خانواده و مسئول کلان پروژه “عدالت جنسیتی” از یک سو و حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدتقی سبحانی “عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی” از سوی دیگر در مقام ناقد این پروژه به ارائه دیدگاههای خود در این زمینه پرداختند.